Tjugan 2 m.fl.

(Kolonivägen 8)

PÄ 21/2018a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 5 december, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanens syftar att bekräfta pågående markanvändning, utbildningsverksamhet för vuxna, samlingslokaler, lager och andra verksamheter utan miljöpåverkan samt göra det möjligt att utveckla verksamheterna.

Befintliga stallbyggnader ska bevaras och fortsättningsvis kunna inrymma befintlig verksamhet. Nya byggnader ska kunna byggas öster och väster om befintliga stallbyggnader.

Planförslaget innefattar:

  • Markanvändningen föreslås bli C – Centrumverksamhet och Z – Verksamhet utan omgivningspåverkan.
  • Byggrätter föreslås framför och bakom befintliga byggnader.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för ursprungliga stallbyggnader. Trädrader ska bevaras.
  • Gröna tak krävs och andel hårdgjord mark begränsas.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning 2019-11-11
Plankartan med illustration 2019-11-11
Samrådsredogörelse 2019-11-11
Underrättelsen 2019-11-20

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-12
Plankartan med illustration 2019-08-12
Underrättelsen 2019-08-15

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/21-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se