Tirfing 1 m fl - Nordmannavägen 120

Nordmannavägen 120

PÄ 09/2018

Planprocessen

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 1 juli 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och vårdboende inom Tirfing 1 samt del av Linero 2:1. Planområdet omfattar ca 3300 m2. Planerad bostadsbebyggelse föreslås om ca 3300 m2 BTA och vårdboende om ca 600 m2. Planområdet har tidigare varit bebyggt med en förskola som har rivits. Föreslagen bebyggelse syftar till att komplettera och berika bostadsutbudet i området genom förtätning med flerbostadshus och kombinerat vårdboende med bostäder.

Förslaget innefattar:

  • Bebyggelse i 2-5 våningar som föreslås inrymma cirka 40-45 lägenheter samt integrerat vårdboende.
  • Gemensam grön och bilfri bostadsgård som ansluter mot parkstråk i väster.
  • Infart från Nordmannavägen och Östra Linerovägen samt parkering.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Planbeskrivningen 2019-06-05
Plankartan med illustration 2019-06-05
Underrättelsen 2019-06-07

 

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Thulin.

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/09-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se