Tirfing 1

Nordmannavägen 120

PÄ 09/2018

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är överklagad.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och vårdboende inom Tirfing 1 samt del av Linero 2:1. Planområdet omfattar ca 3300 m2. Planerad bostadsbebyggelse föreslås om ca 2900 m2 BTA och vårdboende om ca 600 m2. Planområdet har tidigare varit bebyggt med en förskola som har rivits. Föreslagen bebyggelse syftar till att komplettera och berika bostadsutbudet i området genom förtätning med flerbostadshus och kombinerat vårdboende med bostäder.

Förslaget innefattar:

  • Bebyggelse i 1-4 våningar som föreslås inrymma cirka 34 lägenheter samt integrerat vårdboende.
  • Gemensam grön och bilfri bostadsgård som ansluter mot parkstråk i väster.
  • Infart från Nordmannavägen och Östra Linerovägen samt parkering.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-01-31
Plankartan med illustration 2020-01-31
Granskningsutlåtandet 2020-01-31

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-08
Plankartan med illustration 2019-11-08
Samrådsredogörelsen 2019-11-08
Underrättelsen 2019-12-02

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-06-05
Plankartan med illustration 2019-06-05
Underrättelsen 2019-06-07

 

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/09-2018