Svartbröder 10

Kiliansgatan 8

PÄ 34/2016a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är antagen. Om den inte överklagas kommer den att vinna laga kraft den 17 juni, 2020.

Detaljplanens syfte är att medge förtätning i form av ett bostadshus i tre våningar samt en fristående trädgårdspaviljong belägen i tomtgräns.

För befintliga, kulturhistoriskt värdefulla byggnader föreslås dessutom ett bredare användningsområde än enbart bostäder, i syfte att skapa en mer robust planläggning som svarar mot centrums över tid föränderliga behov.

Planförslaget möjliggör nybyggnation av:

  • cirka åtta, små lägenheter på ca 20 kvm vardera
  • trädgårdspaviljong på ca 25 kvm

Planförslaget innebär för befintlig bebyggelse:

  • ändrad användning från B (bostäder) till BC (bostads- och centrumändamål)
  • skyddsbestämmelser och rivningsförbud

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-04-24
Plankarta med illustration 2020-04-24
Granskningsutlåtandet 2020-04-24

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-02-12
Plankartan med illustration 2020-02-12
Samrådsredogörelsen 2020-02-12
Underrättelsen 2020-02-18

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-01-07
Plankartan med illustration 2019-01-07
Underrättelsen 2019-01-08

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/34-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se