Studentkåren 4

Ole Römers väg

PÄ 41/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd. Sista dag att lämna synpunkter var den 28 oktober 2020.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för studentbostäder inom del av Studentkåren 4 m.fl. Förslaget syftar till att bebygga området med bostadsbebyggelse och kompletterande studielokaler, handel, centrumverksamhet och kontor.

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-05-29
Plankartan med illustration 2020-05-29
Underrättelsen 2020-08-19

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/41-2017