Studentkåren 4

Ole Römers väg

PÄ 41/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 14 juni 2021. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för studentbostäder inom del av Studentkåren 4 m.fl. Förslaget syftar till att bebygga området med bostadsbebyggelse och kompletterande studielokaler, handel, centrumverksamhet och kontor.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2021-05-25
Plankartan med illustration 2021-05-25
Samrådsredogörelsen 2021-05-25
Underrättelsen 2021-05-28

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-05-29
Plankartan med illustration 2020-05-29
Underrättelsen 2020-08-19

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/41-2017