Stormen 1 och Molnet 2 m.fl.

Nordanväg-Östanväg-Stattenavägen

PÄ 09/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är på granskning, sista dagen att lämna synpunkter är den 30 september 2021.

Planförslaget gör det möjligt att bygga drygt 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen som kan ge plats för till exempel en kvartersbutik. Garage byggs under husen. Husen byggs i kvartersform och i en varierad skala och uttryck. 

Enligt planförslaget kommer också delar av Stattenavägen, Nordanvägen och Östanväg att byggas om så att gatorna blir genare, tryggare och trivsammare för gång- och cykeltrafikanter. Cykelöverfarter höjs upp och kommer att bidra till att hastigheten för bilarna blir lägre förbi området.

Planområdet består idag av ytor för parkering, en outnyttjad asfalterad yta samt gatumark.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2021-09-13
Plankartan med illustration 2021-09-13
Samrådsredogörelsen 2021-09-13
Underrättelsen 2021-09-15

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-10-02
Plankartan med illustration 2020-10-02
Underrättelsen 2020-10-29

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Nagenius, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/09-2019