Stora Råby 37:20

Stora Råby Byaväg

PÄ 27/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 28 juni 2019. Nu berarbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse inom planområdet.
Nya byggrätter för bostadshus förväntas innebära att knappt 45 bostäder kan uppföras. Förslaget innebär att både friliggande- och radhusbebyggelse uppförs i 1½-2 våningar.

Planförslaget innefattar kvartersmark för:

  • Bostäder

 

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Planbeskrivningen 2019-03-29
Plankartan med illustration 2019-03-29
Underrättelsen 2019-04-26

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/27-2017