Stora Råby 34:1, del av

Upphävande av parkmark

PÄ39/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 25 april 2018. Nu bearbetas förslaget inför beslut om antagande.

Syftet för att upphäva detaljplanen för det aktuella området är att möjliggöra försäljning av området till Råbystiftelsen. Råbystiftelsen driver idag Råby ungdomshem som är ett särskilt ungdomshem för ungdomar med psykosociala problem. Ungdomarna är i åldrarna 13-20 år. Ett önskemål som har framförts är att få möjlighet att utveckla sin verksamhet inom det planområde som föreslås. Området omfattar cirka 4000 m2. Ett upphävande av detaljplanen för området möjliggör att marken kan förvärvas av Råby stiftelsen och regleras till deras fastighet Stora Råby 32:23. Råby stiftelsens befintliga verksamhetsområde är idag ej detaljplanelagt.

I planförslaget ingår:

  • Upphävande av del av detaljplan för Sydöstra vägen för del av Stora Råby 34:1

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-03-27
Plankartan 2018-03-27
Underrättelsen 2018-04-03

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Thulin.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/39-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se