Stora Råby 33:15 m.fl.

(Södra Råbylund etapp III söder)

PÄ 03/2016

PlanprocessenPlanen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse, skola med idrottshall, gymnastikhall, handel och verksamheter samt tillhörande gator, gångfartsområde, torg och parkmark med kanal.

I planförslaget ingår:

  • Varierad flerbostadsbebyggelse med cirka 643 nya bostäder varav cirka 317 nya bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt radhus som föreslås att fördelas som fribyggarradhus.
  • Bostäder där social och kommersiell service medges i bottenvåning.
  • Skola med idrotts- och gymnastikhall.
  • Handel med bostäder ovan.
  • Verksamheter och Centrumverksamhet.
  • Parkmark med kanal.
  • Torg.
  • Nytt gatunät som ska försörja den nya bebyggelsen och ansluta till angränsande befintliga gator samt planerat gatunät i etapputbyggnad i norr.
  • Nytt gång- och cykelnät som ansluter till befintligt och planerat nät i etapputbyggnad i norr. 

Karta som visar var planområdet ligger    

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-24
Plankartan med planbestämmelser 2019-05-24
Illustrationskartan 2019-05-24
Granskningsutlåtandet 2019-05-24

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-04-08
Plankartan med planbestämmelser 2019-04-08
Illustrationskartan 2019-04-08
Underrättelsen 2019-04-09

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med planbestämmelser 2018-04-06
Illustrationskartan 2018-04-06
Underrättelsen 2018-05-04

Frågor besvaras av planarkitekt Kent Ratcovich. 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/03-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se