Stora Råby 33:15 m.fl.

(Södra Råbylund etapp III söder)

PÄ 03/2016

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse, skola med idrottshall, gymnastikhall, handel och verksamheter samt tillhörande gator, gångfartsområde, torg och parkmark med kanal.

I planförslaget ingår:

  • Varierad flerbostadsbebyggelse med cirka 643 nya bostäder varav cirka 317 nya bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt radhus som föreslås att fördelas som fribyggarradhus.
  • Bostäder där social och kommersiell service medges i bottenvåning.
  • Skola med idrotts- och gymnastikhall.
  • Handel med bostäder ovan.
  • Verksamheter och Centrumverksamhet.
  • Parkmark med kanal.
  • Torg.
  • Nytt gatunät som ska försörja den nya bebyggelsen och ansluta till angränsande befintliga gator samt planerat gatunät i etapputbyggnad i norr.
  • Nytt gång- och cykelnät som ansluter till befintligt och planerat nät i etapputbyggnad i norr. 

Karta som visar var planområdet ligger    

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-24
Plankartan med planbestämmelser 2019-05-24
Illustrationskartan 2019-05-24
Granskningsutlåtandet 2019-05-24

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-04-08
Plankartan med planbestämmelser 2019-04-08
Illustrationskartan 2019-04-08
Underrättelsen 2019-04-09

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med planbestämmelser 2018-04-06
Illustrationskartan 2018-04-06
Underrättelsen 2018-05-04

Frågor besvaras av planarkitekt Kent Ratcovich. 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/03-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se