Stora Råby 32:22 m fl

Hasslanda IV

PÄ 38/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varitpå samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 maj 2018. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ett verksamhetsområde. Planområdet omfattar cirka 3,4 ha, varar cirka 15 100 m2 kvartersmark. Detaljplanen bidrar till att fortsätta utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde, vilket utgör stadens nya gräns söderut i enlighet med gällande översiktsplan och planprogram för Sydöstra vägen och Hasslanda företagsområde.

Syftet med planen är att ge företag i kommunen goda förutsättningar för expansion och att erbjuda attraktiv mark i kommunen för nyetablering och ometablering av företag.

I planförslaget ingår:

  • Två kvarter som medger etablering av verksamheter
  • Gång- och cykelväg genom planområdet.
  • Naturlikt parkområde med dagvattenmagasin, pumpstation och gångväg.

Karta som visar planområdet ligger

Handlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med illustration 2018-04-06
Underrättelsen 2018-04-09

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Thulin.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/38-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se