Skyttegillet 2 m.fl., del av

(Skjutbanevägen-Kulgränden)

PÄ 28/2016a

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 18 maj, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom Skyttegillet 2 samt tillbyggnad av befintlig bostadsbebyggelse inom Skyttegillet 1.

Tanken är att möjliggöra förtätning inom kvarteret Skyttegillet som stärker områdets kvaliteter, stärker och tydliggör befintliga strukturer, gör området mer tillgängligt för boende och besökare, kopplar samman ny bebyggelse med området norr om Skjutbanevägen samt främjar liv och rörelse med ökad trygghet i området.

I planförslaget ingår:

 • förtätning inom Skyttegillet 2 med nybyggnation av tre flerbostadshus i fyra till fem våningar innehållande cirka 100 lägenheter,
 • möjlighet till förtätning inom Skyttegillet 1 genom utökad byggnadsarea och tillbyggnad av befintlig bebyggelse med en till två våningsplan, innehållande cirka 60 lägenheter,
 • bekräftande av rådande användning för:
  bostäder
  parkering
  transformatorstation,
 • bestämmelser för placering, utformning och utseende för ny bebyggelse,
 • säkerställande av friyta, tillgänglighet för angöring samt att träd ska finnas.

Karta som visar var planområdet ligger 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-18
Plankartan med illustration 2018-04-18 
Underrättelsen 2018-04-25

Frågor besvaras av planarkitekt Lisa Ganestam

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/28-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se