Sandryggen 1

Järnåkravägen 3

PÄ 33/2016a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.  
Planen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom del av Sandryggen 1. Förslaget syftar till att förtäta med bostadsbyggelse inom nuvarande parkeringsplats. Byggnaden föreslås utformas som ett cykelhus med aktiv bottenvåning och träfasad, vilket bidrar till ett tidsenligt inslag inom Järnåkra. Planområdet föreslås till ca 1300 m2 . Planerad bostadsbebyggelse föreslås till ca 70 lägenheter om ca 6000 m2 BTA.

Planförslaget innefattar:

  • Förtätning med bostadsbebyggelse på befintlig parkeringyta
  • Cykelhus, terrasserat i 4-9 våningar
  • Takterrass med gemensamhetslokal
  • Bestämmelser gällande utformning och placering

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-04-01.pdf
Plankartan med illustration 2020-04-01.pdf
Granskningsutlåtandet 2020-04-01.pdf

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-02-24
Plankartan med illustration 2020-02-24
Samrådsredogörelsen 2020-02-24
Underrättelsen 2020-02-25

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-25
Plankartan med illustration 2019-09-25
Underrättelsen 2019-09-27

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/33-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se