Råbykungen och Stenkrossen

Arkivgatan - Södra vägen

PÄ 03/2018

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.  
Planen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteren Råbykungen och Stenkrossen med bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med kompletterande centrumverksamheter.

I planförslaget ingår:

  • Ca 270-325 nya bostäder.
  • Möjlighet till kulturverksamhet i befintliga och delvis i nya byggnader i kvarteret Stenkrossen.
  • En ny förskola med 8 avdelningar (ca 2100 m2) med tillhörande friyta på 4000 - 4 100 m2.
  • Den befintliga idrottsverksamheten med sin idrottshall på ca 2 300 m2.
  • Möjlighet till centrumlokaler.
  • Bevarande av fyra byggnader som är av kulturhistoriskt värde.
  • Ett nytt park-/torgrum på ca 5000 m2, innehållandes bl.a. multisportplan i anslutning till Hardebergaspåret.
  • Säkerställande av Hardebergaspåret som gång- och cykelstråk.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-04
Plankartan med illustration 2019-10-04
Granskningsutlåtandet 2019-10-04

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-03-08
Plankartan med illustration 2019-03-08
Samrådsredogörelsen 2019-03-08
Underrättelsen 2019-04-05

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-02-01
Plankartan med illustration 2018-02-01
Underrättelsen 2018-02-28

Frågor besvaras av biträdande planchef Maria Milton eller planchef Ole Kasimir

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/03-2018