Råbykungen och Stenkrossen

Arkivgatan - Södra vägen

PÄ 03/2018

Planprocessen

Planen har varit på granskning. Sista dagen att lämna synpunkter var den 2 maj 2019. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteren Råbykungen och Stenkrossen med bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med kompletterande centrumverksamheter.

I planförslaget ingår:

  • Ca 270-325 nya bostäder.
  • Möjlighet till kulturverksamhet i befintliga och delvis i nya byggnader i kvarteret Stenkrossen.
  • En ny förskola med 8 avdelningar (ca 2100 m2) med tillhörande friyta på 4000 - 4 100 m2.
  • Den befintliga idrottsverksamheten med sin idrottshall på ca 2 300 m2.
  • Möjlighet till centrumlokaler.
  • Bevarande av fyra byggnader som är av kulturhistoriskt värde.
  • Ett nytt park-/torgrum på ca 5000 m2, innehållandes bl.a. multisportplan i anslutning till Hardebergaspåret.
  • Säkerställande av Hardebergaspåret som gång- och cykelstråk.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-03-08
Plankartan med illustration 2019-03-08
Samrådsredogörelsen 2019-03-08
Underrättelsen 2019-04-05

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-02-01
Plankartan med illustration 2018-02-01
Underrättelsen 2018-02-28

Frågor besvaras av biträdande planchef Maria Milton eller planchef Ole Kasimir

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/03-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se