Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22

Pilgrimsvägen - Dalbyvägen

PÄ 22/2017

Planprocessen

Planen har varit på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 30 januari 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22.

Planförslaget innefattar:

  • Nytt bostadsområde bestående av 6 stycken flerbostadshus samt 29 radhus, innehållande ca 150 bostäder.
  • Parkmark med öppen dagvattenhantering och gång- och cykelväg.
  • Lokalgata genom radhusområdet.
  • Gång- och cykelväg öster om Pilgrimsvägen.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Planbeskrivningen 2019-01-07
Plankartan med illustration 2019-01-07
Underrättelsen 2019-01-07

Frågor besvaras av planarkitektHenrik Nilsson Thelander

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/22-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se