Pastor Svane 1 m fl

För Pastor Svane och Hedda Andersson-gymnasiet har det under en tid pågått två parallella planprocesser.

Under vintern/våren 2020 är det samråd och granskning för en korrigering av ett skrivfel som vi upptäckt i detaljplanekartan. För den detaljplan som antogs under 2019 har vi nu fått Mark- och övermiljödomstolen besked om att de inte beviljar prövningstillstånd och planen har alltså vunnit laga kraft. 

Korrigering av detaljplan

PÄ 01/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planändringen är överklagad.

I slutet av 2019 uppdagades ett skrivfel i den byggnadshöjd som anges på plankartan för Pastor Svane 1 och Hedda Andersson-gymnasiet. Prövningen i detaljplaneprocessen har dock utgått från rätt byggnadshöjd. 

Syftet med planändringen är att korrigera byggnadshöjden till den höjd som prövades under detaljplaneprocessen för detaljplan PÄ 2/2017i. 

Ändringen prövar därför endast korrigerad byggnadshöjd. Markanvändning och andra regleringar är redan prövade och ingår inte i denna planprövning.

Mer om vad justeringen innebär (nyhet publicerad 9 januari, 2020)

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-03-06

Plankartan med illustration 2020-03-06

Granskningsutlåtandet 2020-03-06

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-02-13

Plankartan med illustration 2020-02-13

Samrådsredogörelsen 2020-02-13

Underrättelsen 2020-02-14

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-01-24

Plankartan med illustration 2020-01-24

Underrättelsen 2020-01-24

Detaljplan antagen under 2019

PÄ 02/2017i

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen och kommunfullmäktige har antagit detaljplanen. Planen har nu också vunnit laga kraft. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en gymnasieskola för 2160 gymnasieelever inom del av Pastor Svane 1 och del av Väster 1:7 i Lund. Den föreslagna tomtytan omfattar knappt 17 000 m2. Idrotten kommer att samlokaliseras, utanför detaljplaneområdet. Planen inkluderar även drygt 1 300 m2 parkmark.

Den nya gymnasieskolan kommer bli en viktig destination och institution i kunskapsstaden Lund. Den ska med sin höga arkitektoniska gestaltning vara en stolthet för staden och skolans elever, pedagoger mm. Att lokalisera skolan till Pastor Svane 1 m fl är en del av en pågående stadsutveckling där innerstadskaraktären tar steget över till västra Lund.
Skolgården ska vara en del av stadens gröna offentliga platser och bjuda in såväl elever och pedagoger som boende i området runt omkring till fysisk aktivitet, naturupplevelse och återhämtning.

Planförslaget innefattar:

  • Skolbyggnad/er
  • Skolgård
  • Parkmark
  • Gata

Handlingar

Antagandehandlingar

Granskningsutlåtandet 2019-02-01
Planbeskrivningen 2019-02-01
Plankartan med illustration 2019-02-01 

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-09
Plankartan med illustration 2018-11-09
Underrättelsen 2018-11-28

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-08-08
Plankartan 2018-08-08
Underrättelsen 2018-08-27

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström eller biträdande planchef Maria Milton. 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/01-2020

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se