Pastor Svane 1 m fl

Hedda Anderssongymnasiet

PÄ 02/2017i

Planprocessen

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen vid sammanträde den 14 februari 2019. Detaljplanen har lämnats över till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en gymnasieskola för 2160 gymnasieelever inom del av Pastor Svane 1 och del av Väster 1:7 i Lund. Den föreslagna tomtytan omfattar knappt 17 000 m2. Idrotten kommer att samlokaliseras, utanför detaljplaneområdet. Planen inkluderar även drygt 1 300 m2 parkmark.

Den nya gymnasieskolan kommer bli en viktig destination och institution i kunskaps staden Lund. Den ska med sin höga arkitektoniska gestaltning vara en stolthet för staden och skolans elever, pedagoger mm. Att lokalisera skolan till Pastor Svane 1 m fl är en del av en pågående stadsutveckling där innerstadskaraktären tar steget över till västra Lund.
Skolgården ska vara en del av stadens gröna offentliga platser och bjuda in såväl elever och pedagoger som boende i området runt omkring till fysisk aktivitet, naturupplevelse och återhämtning.

Planförslaget innefattar:

  • Skolbyggnad/er
  • Skolgård
  • Parkmark
  • Gata

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Granskningsutlåtandet 2019-02-01
Planbeskrivningen 2019-02-01
Plankartan med illustration 2019-02-01 

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-09
Plankartan med illustration 2018-11-09
Underrättelsen 2018-11-28

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-08-08
Plankartan 2018-08-08
Underrättelsen 2018-08-27

Frågor besvaras av planarkitekter Ella Swahn och Daniel Hansson

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/02-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se