Paradis 51, del av

Allhelgona Kyrkogata

PÄ 06/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 augusti 2021. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva förtätning med lokaler för skola och utbildning för vuxna samt forskning i norra delen av kvarteret Paradis. För en mer robust planläggning medges också en en mindre andel centrumändamål. Planförslaget utgår från behovet av en gemensam - mer utåtriktad - byggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten, SamC. Förtätningen ligger i linje med stadens intentioner preciserade i ramprogrammet för Kunskapsstråket.

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2021-04-09
Plankartan med illustration 2021-04-09
Underrättelsen 2021-05-21

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/06-2020