Östra Torn 27:13

Science Center

PÄ 21/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 6 april 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av ett vetenskapligt besökscentrum, Science Center och kontor, samt anläggandet av en park med dagvattenfördröjning och en huvudgata, Pikogatan.
Science Center blir en viktig målpunkt och ska synas tydligt från spårvagnshållplatsen ESS och Rydbergs torg. Parken är en del av grönstråket mellan Kunskapsparken och Vindarnas park. Dagvattenfördröjningen är en förutsättning för att ledningssystemet ska fungera nedströms planområdet. Pikogatan kommer att bli länken mellan Nanogatan och Partikelgatan.

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2021-01-08
Plankartan med 2020-01-08
Underrättelsen 2021-02-03

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Astrid Avenberg Rosell, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/21-2019