Orion 4, del av

Tellusgatan-Vintergatan

 PÄ 03/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 18 oktober, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet i befintlig butikslänga som idag är planlagd för handelsändamål, inom del av fastigheten Orion 4.

Ändrad användning sker inom befintlig byggnad utan behov av tillbyggnader samt tar hänsyn till och anpassas efter byggnadens kulturhistoriska värden.

Planförslaget innefattar:

  • Ändrad användning från Handel till Bostäder/Centrum
  • Varsamhetsbestämmelser kulturmiljö

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-25
Plankartan med planbestämmelser 2019-09-25
Underrättelsen 2019-09-26

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/03-2019

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se