Mårtens fälad 1:15 - Solhällan

Detaljplan som innehåller bland annat drygt 500 bostäder och en utbyggnad av befintligt vårdboende. Detaljplanen säkerställer markanvändning för befintliga koloniträdgårdar (Solhällan).

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

PÄ 11/2017

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 22 februari, 2021. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 500 bostäder i varierad skala och ett nytt vårdboende intill det befintliga vårdboendet Solbacken. På ett fåtal strategiska platser medger detaljplanen en begränsad omfattning av centrumändamål (C) i bottenvåning.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändning för befintliga koloniträdgårdar.

Karta som visar var planområdet ligger

Vanliga frågor och svar om detaljplanen

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2021-01-18
Plankartan med planbestämmelser 2021-01-18
Illustrationskartan 2021-01-18
Samrådsredogörelsen 2021-01-18
Underrättelsen 2021-02-05

Samårdshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-28
Plankartan med planbestämmelser 2019-08-28
Illustrationskartan 2019-08-28.pdf
Underrättelsen 2019-09-11

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/11-2017