Mårtens fälad 1:15 - Solhällan

Detaljplan som innehåller bland annat drygt 400 bostäder och en utbyggnad av befintligt vårdboende. Detaljplanen säkerställer markanvändning för befintliga koloniträdgårdar (Solhällan).

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

PÄ 11/2017

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 13 november 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480 bostäder i varierad skala på en sydvästsluttning med utblick över slättlandskapet söder om Lund. Inom ramen för antalet bostäder finns även möjligheten till utbyggnad av befintligt vårdboende.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändning för befintliga koloniträdgårdar, som blir stomme i områdets grönstruktur. Allmän park och fler möjligheter till odling ger mötesplatser som bidrar till ökad social hållbarhet.

Karta som visar var planområdet ligger

Vanliga frågor och svar om detaljplanen

Samårdshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-28
Plankartan med planbestämmelser 2019-08-28
Illustrationskartan 2019-08-28.pdf
Underrättelsen 2019-09-11

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/11-2017