Lövsångaren 5 och 6

Örnvägen

PÄ 46/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Detaljplanen har varit på samråd. Sista dag att lämna synpunkter var den 4 oktober 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse inom planområdet rivs. De nya byggnaderna föreslås uppföras i tre till sex våningar. Byggnaderna grupperas i en struktur liknande befintligt omgivande bostadsområde. Nya parkeringar, så att området som helhet uppfyller dagens parkeringsnorm, föreslås till största delen placeras i garage under bostadshus och gård. Möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning föreslås i byggnader placerade längs Örnvägen.

Planförslaget innefattar:

  • Cirka 140 lägenheter i flerbostadshus
  • Lokaler för butik och kontor, cirka 900 m2
  • Parkering i källarvåning samt till mindre del på mark
  • Gång- och cykelväg
  • Park
  • Nätstation

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-24
Plankartan med illustration 2019-05-24
Underrättelsen 2019-07-31

 

Frågor besvaras av planarkitekt Ella Swahn

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/46-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se