Lövsångaren 5 och 6

Örnvägen

PÄ 46/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.
Detaljplanen har varit på granskning. Sista dag att lämna synpunkter var den 11 februari 2020. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse inom planområdet rivs. De nya byggnaderna föreslås uppföras i tre till sex våningar. Byggnaderna grupperas i en struktur liknande befintligt omgivande bostadsområde. Nya parkeringar föreslås till största delen placeras i garage under bostadshus och gård. Möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning föreslås i byggnader placerade längs Örnvägen.

Planförslaget innefattar:

  • Cirka 140 lägenheter i flerbostadshus
  • Lokaler för butik och kontor
  • Parkering i källarvåning samt till mindre del på mark
  • Gång- och cykelväg
  • Park
  • Nätstation

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-01-27
Plankartan med illustration 2020-01-27
Samrådsredogörelsen 2020-01-27
Underrättelsen 2020-01-27

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-24
Plankartan med illustration 2019-05-24
Underrättelsen 2019-07-31

 

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/46-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se