Loke 4

Södra Lund, mellan Malmövägen och väg E22

PÄ 03/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Länsstyrelsen överprövar kommunfullmäktiges beslut, den 29 oktober 2020 § 267, att anta detaljplanen med anledning av att planförslaget kan innebära att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för naturändamål inom fastigheten Loke 4 med huvudsyfte att möjliggöra fördröjning och rening av dagvatten. I ett större sammanhang ingår planen i ett området där den allmänna åtkomsten till Höje å förbättras i enlighet med riksintresset för friluftsliv.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-08-07
Plankartan med illustration 2020-08-07
Granskningsutlåtandet 2020-08-07

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-06-26
Plankartan med illustration 2020-06-26
Samrådsredogörelsen 2020-06-26
Underrättelsen 2020-06-26

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-04-01
Plankartan med illustration 2020-04-01
Underrättelsen 2020-04-30

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/03-2020