Lilla Råby 22:12 m fl

Trafikplats Lund södra

PÄ 36/2016

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen vid sammanträde den 17 september 2020. Detaljplanen kommer att översändas till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnation av Trafikplats Lund södra samt breddning av väg E22 på sträckan Trafikplats Lund södra – Trafikplats Råby, i enighet och samordning med aktuell vägplan för E22 Ny trafikplats Lund södra. Aktuell detaljplan omfattar den del av vägplanen som är inom Lunds kommun. 

I planförslaget ingår:

  • Ny bro med 3 körfält i var riktning då befintlig cirkulationsplats över E22 rivs.
  • Rampanslutning med klöverbladslösning från E22
  • Avfartsramper med två-tre körfält samt fria högersvängar utanför  cirkulationsplatserna
  • Nya additionskörfält (3:e körfält) på väg E22 i vardera riktningen mellan trafikplatserna Lund södra och Råby
  • Ny bro  direkt nordväst om befintliga broar då befintliga broar över Höje å rivs.
  • Ny gång- och cykelbro vid Höjebromölla i Trelleborgbanans historiska sträckning, då befintlig bro rivs till följd av breddning av väg E22
  • Ny gång- och cykelväg längs med E22 från Höjebromölla till Sydöstra vägen vid trafikplats Råby
  • Öppning för passage längst Höje å under väg E22
  • Bullerdämpande åtgärder
  • Åtgärder för dagvattenhantering

Karta som visar var planområdet ligger  

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-09-04
Plankartan med planbestämmelser 2020-09-04
Illustrationskartan 2020-09-04
Granskningsutlåtandet 2020-09-04

Planbeskrivning 2018-08-06
Plankarta 2018-08-06
Illustration 2018-08-06
Underrättelse-Granskning 2018-08-10 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/36-2016