Lilla Råby 22:12 m fl

Trafikplats Lund södra

PÄ 36/2016

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 13 september 2018. Nu bearbetas planförslaget inför antagandet.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnation av Trafikplats Lund södra samt breddning av väg E22 på sträckan Trafikplats Lund södra – Trafikplats Råby för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.
Detaljplanen följer vägplan för E22 Ny trafikplats Lund södra 148273 och omfattar den del av vägplanen som är inom Lunds kommun. Gällande detaljplaner inom planområdet medger ej föreslagen ombyggnation av väg E22 enligt upprättad vägplan, vilket medför ett behov av en ny detaljplan.

I planförslaget ingår:

  • Ny bro med 3 körfält i var riktning då befintlig cirkulationsplats över E22 rivs.
  • Rampanslutning med klöverbladslösning från E22
  • Avfartsramper med två-tre körfält samt fria högersvängar utanför  cirkulationsplatserna
  • Nya additionskörfält (3:e körfält) på väg E22 i vardera riktningen mellan trafikplatserna Lund södra och Råby
  • Ny bro  direkt nordväst om befintliga broar då befintliga broar över Höje å rivs.
  • Ny gång- och cykelbro vid Höjebromölla i Trelleborgbanans historiska sträckning, då befintlig bro rivs till följd av breddning av väg E22
  • Ny gång- och cykelväg längs med E22 från Höjebromölla till Sydöstra vägen vid trafikplats Råby
  • Öppning för passage längst Höje å under väg E22
  • Bullerdämpande åtgärder
  • Åtgärder för dagvattenhantering

Karta som visar var planområdet ligger 

Handlingar

Planbeskrivning 2018-08-06
Plankarta 2018-08-06
Illustration 2018-08-06
Underrättelse-Granskning 2018-08-10

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Thulin. 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se