Lilla Råby 18:38

Malmövägen/E22

PÄ 24/2018

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 8 februari. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för drivmedelsförsäljning inom del av Lilla Råby 18:38 samt kapacitetshöjande åtgärder för Malmövägen. Genom flytt av centralt belägna drivmedelstationer möjliggörs en förtätning av staden med blandad bebyggelse.

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2021-01-15
Plankartan med illustration 2021-01-15
Underrättelsen 2021-01-15

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/24-2018