Ladugårdsmarken 4:14

Häradsvägen

PÄ 19/2016

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 29 maj 2020. Nu bearbetas planförslaget inför antagandet.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsmarken 4:14. Bostäderna utformas som radhus och flerbostadshus i 1½ till fem våningar. Befintlig mangårdsbyggnad förses med skyddsbestämmelse då både gårdsläget och kvarvarande byggnad utgör ett kulturhistoriskt värde.

I planförslaget ingår:

  • Nya byggrätter för bostadsändamål.
  • Bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet för befintlig bebyggelse.

  Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-04-01
Plankartan med illustration 2020-04-01
Samrådsredogörelsen 2020-04-01
Underrättelsen 2020-05-07

Samrådshandlingar 

Planbeskrivningen 2017-11-03
Plankartan med illustration 2017-11-03
Underrättelsen 2017-12-08

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/19-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se