Ladugårdsmarken 4:14, del av

Häradsvägen

PÄ 19/2016

Planprocessen

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter är den 8 februari, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsmarken 4:14. Bostäderna utformas som radhus och flerbostadshus i två till fem våningar. Befintlig mangårdsbyggnad förses med skyddsbestämmelse då både gårdsläget och kvarvarande byggnad utgör ett kulturhistoriskt värde.

I planförslaget ingår:

  • Nya byggrätter för bostadsändamål.
  • Bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet för befintlig bebyggelse.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-11-03
Plankartan med illustration 2017-11-03
Underrättelsen 2017-12-08

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/19-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se