Kulturen 4-8

Tomegapsgatan 12-18

PÄ 26/2015a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen är överklagad.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten i att förtäta med nya bostäder inom fastigheterna Kulturen 4-8 i centrala Lund. Målsättningen är att ta fram en detaljplan för ny bostadsbebyggelse som samspelar med stadsmiljön och de kulturmiljövärden som Lunds innerstad präglas av. För lucktomten föreslås förtätning med flerbostadshus i två till tre våningar. Tanken bakom gestaltningen är att antyda en koppling till äldre fastighetsindelning.

I planförslaget ingår:

  • Anpassning av byggrätt efter rådande fastighetsförhållanden.
  • Utökad byggrätt för bostadsändamål.
  • Begränsning av markens bebyggande genom kryssmark.
  • Placering- och utformningsbestämmelser för ny bebyggelse.
  • Bestämmelser för dagvattenhantering och hårdgörande av mark.

Karta som visar var planområde ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-03-29
Plankartan med illustration 2019-03-29

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-10-30
Plankartan med illustration 2018-10-30
Underrättelsen 2018-10-30

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-02-19
Plankartan med illustration 2018-02-19
Underrättelsen 2018-02-23

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Wasden. 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/26-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se