Kugghjulet 1 och 5 med flera, Västerbro

Förslag till detaljplan som möjliggör åtta blandstadskvarter söder om Öresundsvägen.

PÄ 12/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 juli 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner genom att möjliggöra nya bostäder, lokaler för centrumverksamhet och handel, kontor, förskola, äldreboende, ny parkmark och gata samt att ta till vara kulturhistoriskt intressanta byggnadsdelar inom fastigheterna Kugghjulet 1 och 5 m.fl. i Lund.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Planbeskrivning 2021-04-09
Plankarta med bestämmelser 2021-04-09
Underrättelse 2021-05-04

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planarkitekt Katarina Meier, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Mer om omvandlingen av Västerbro 

Pressmeddelande om förslaget

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/12-2017