Koggen 1 och del av Linero 2:1

Hugins väg

PÄ 25/2016

Planprocessen

Planen är överklagad.

Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel i områdets västra utkant.

I planförslaget ingår:

  • Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
  • Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende.
  • Gata.
  • Park.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-03-08
Plankartan med illustration 2019-03-08

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-05-18
Plankartan med illustration 2018-05-18
Underrättelsen 2018-05-25 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-09-08
Plankartan med illustration 2017-09-08
Underrättelsen 2017-10-17

Frågor besvaras av planarkitekt Ella Swahn

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/25-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se