Klostergården 2:9

(Centralköket)

PÄ 38/2015a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 27 maj, 2020. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanen för del av Klostergården 2:9 syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och verksamhet inom planområdets norra del samt förtätning med kontor och/eller skola inom planområdets södra del. Samtidigt skyddas befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt värde med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

I planområdets södra halva innebär planförslaget förtätning med verksamheter såsom kontor, skola och centrumverksamheter.

I planförslaget ingår:

  • Cirka 11 300 kvm BTA, varav cirka 8 700 kvm är bostäder (cirka 82 lägenheter inklusive trygghetsboende) och cirka 2600 kvm är lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som finns beskrivna i bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II.
  • Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
  • Ny teknisk byggnad.
  • Nätstation
  • Underjordiskt parkeringsgarage.
  • Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman Sankt Lars väg med Höge å stråket.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-05-08
Plankartan med illustration 2020-05-08
Samrådsredogörelsen 2020-05-08
Underrättelsen 2020-05-11

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-29
Plankartan med illustration 2018-11-29
Underrättelsen 2019-01-11

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/38-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se