Klostergården 2:9

(Centralköket)

PÄ 38/2015a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 18 mars, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanen för del av Klostergården 2:9 syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och verksamhet inom planområdets norra del samt förtätning med kontor och/eller skola inom planområdets södra del. Samtidigt skyddas befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt värde med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Genom planförslaget ersätts den nyligen rivna centralköksbyggnaden med bebyggelse som innehåller främst bostäder, inklusive ett antal trygghetsboenden, men även verksamhetslokaler i en av byggnadernas bottenplan. I planförslaget öppnas en upplevelsemässigt stängd plats upp, där det f.d. centralköket tidigare låg, och tidigare baksidor mot Höje å och Sankt Lars väg blir tydligare framsidor. Hela området inbjuder genom planförslaget till mer vistelse och gör platsen mer levande med sina publika målpunkter och öppna kopplingar mot Höje å.

I planområdets södra halva innebär planförslaget förtätning med verksamheter såsom kontor, skola och centrumverksamheter.

I planförslaget ingår:

  • Cirka 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder (cirka 82 lägenheter inklusive trygghetsboende) och cirka 2600 kvm är lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som finns beskrivna i bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II.
  • Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
  • Ny teknisk byggnad.
  • Underjordiskt parkeringsgarage.
  • Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-29
Plankartan med illustration 2018-11-29
Underrättelsen 2019-01-11

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Mathiasson

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/38-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se