Klostergården 2:9 m.fl., del av

(Växthuset)

PÄ 32/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen vid sammanträde den 23 juni 2020. Detaljplanen kommer att översändas till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanerbetet syftar till att pröva lämpligheten av bland annat en idrottshall för skolorna som ligger i närheten. 

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en idrotttshall med arktivitetsyta i fullstora mått. På så sätt kan omkringliggande skolors behov av idrott tillgodoses. Enligt förslaget kommer idrottshallen att innehålla ett integrerat parkeringsgarage i bottenplan och förslaget gör det också möjligt med ett underjordiskt garage. Planförslaget medger även lokaler för verksamheter som kompletterar besöksanläggningen samt för centrumverksamhet.

 

Sammanfattningsvis:

  • Totalt cirka 4100 kvm BTA idrottshall, gym och lokaler samt cirka 2000 kvm BTA ouppvärmd parkeringsyta.
  • Parkeringsgarage med drygt 60 platser.
  • Lokaler för kontor och centrumverksamhet.
  • Angöringsplatser för hämtning och lämning av skolbarn.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Granskningsutlåtandet 2020-05-29
Planbeskrivningen 2020-05-29
Plankartan med illustration 2020-05-29

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-08
Plankartan med illustration 2019-11-08
Samrådsredogörelsen 2019-11-08
Underrättelsen 2019-11-29

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-24
Plankartan med illustration 2019-05-24
Underrättelsen 2019-08-16

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/32-2017