Holland 2

Husarvägen 21

PÄ 20/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 21 december, 2020. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny villatomt inom planområdets västra sida samt möjliggöra för bostäder och verksamheter inom den befintliga verksamhetslokalen på planområdets östra del.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlinar

Planbeskrivningen 2020-11-27
Plankartan med illustration 2020-11-27
Samrådsredogörelsen 2020-11-27
Underrättelsen 2020-12-04

Samrådshandlingar

Planbeskrivning 2020-06-05
Plankartan med illustration 2020-06-04
Underrättelsen 2020-06-05

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare David Larsson, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/20-2019