Helgonagården 8:1 m fl, del av

Ideontorget

PÄ 26/2016a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 20 november 2019. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter till förtätning med kontor, hotell, undervisningslokaler, handel, och centrumverksamheter kring Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.

Detaljplanen omfattar även en del av den så kallade ”Idépromenaden”. Idépromenaden sträcker sig från sig från Ekonomicentrum i söder till Ideon Gateway i norr och den ingår som en bärande idé i ramprogrammet för Ideon och Pålsjö företagsområde. Förutom att åstadkomma ett mer attraktivt nord-sydligt stråk så är syftet med att förtäta med ny bebyggelse längs Idépromenaden att skapa bättre förbindelser mellan LTH-området och Ideon.

I den södra delen av planområdet så är detaljplanens syfte även att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder (studentbostäder).

Planförslaget innefattar:

  • Totalt cirka 57 500 kvm BTA nya byggrätter på kvartersmark.
  • Byggrätter för kontor, utbildning för vuxna, handel, centrumverksamheter och idrotts- och sportanläggning om cirka 48 500 kvm BTA
  • Byggrätter för hotell, konferens- och centrumverksamheter om cirka 9 000 kvm BTA
  • Utökning av område för allmän plats med användningarna gata och torg.
  • Områden för nätstationer och teknikhus.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-04
Plankartan med illustration 2019-10-04
Samrådsredogörelse 2019-10-04
Underrättelsen 2019-10-29

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-29
Plankartan med illustration 2018-11-29
Underrättelsen 2019-01-09

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/26-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se