Helgonagården 8:1 m fl, del av

Ideontorget

PÄ 26/2016a

Planprocessen

Planen har varit på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 15 mars 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter till förtätning med kontor, hotell, undervisningslokaler, handel, och centrumverksamheter kring Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.

Detaljplanen omfattar även en del av den så kallade ”Idépromenaden”. Idépromenaden sträcker sig från sig från Ekonomicentrum i söder till Ideon Gateway i norr och den ingår som en bärande idé i ramprogrammet för Ideon och Pålsjö företagsområde. Förutom att åstadkomma ett mer attraktivt nord-sydligt stråk så är syftet med att förtäta med ny bebyggelse längs Idépromenaden att skapa bättre förbindelser mellan LTH-området och Ideon.

I den södra delen av planområdet så är detaljplanens syfte även att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder (studentbostäder).

Planförslaget innefattar:

  • Totalt cirka 49 000 kvm BTA nya byggrätter på kvartersmark.
  • Byggrätter för bostäder (studentbostäder) om cirka 3700 kvm BTA.
  • Byggrätter för kontor, undervisning, handel och centrum om cirka 37 500 kvm BTA.
  • Byggrätter för hotell och centrum om cirka 7 800 kvm BTA.
  • Utökning av område för allmän plats med användningarna gata, gångfartsområde och torg.
  • Områden för nätstationer.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Planbeskrivningen 2018-11-29
Plankartan med illustration 2018-11-29
Underrättelsen 2019-01-09

Frågor besvaras av planarkitektDaniel Wasden

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/26-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se