Guldåkern 1

Del av Stora Råby

PÄ 08/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 31 maj, 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning till kvartersmark för bostads- och vårdändamål samt allmän plats i form av park med gång och cykelstråk.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Planbeskrivningen 2021-05-07
Plankartan med illustration 2021-05-07
Underrättelsen 2021-05-07

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jennt Lindström, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/08-2020