Grynmalaren 37 och 38 m.fl.

(Lilla Tvärgatan-Grynmalaregatan-Stora Tvärgatan)

PÄ 11/2014

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen är överklagad.

Detaljplan syftar till att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder och centrumverksamheter inom fastigheterna Grynmalaren 1, 2, och 37 och Innerstaden 2:1 samt förskola på del av fastigheterna Grynmalaren 37 och 38.

Planförslaget möjliggör:

  • 6000 kvm ny bebyggelse, cirka 40 stycken bostadslägenheter och krav om att minst 50 % av fasadlängden mot Lilla Tvärgatan ska inrymma verksamhetslokaler.
  • Förskola, antingen eventuell tillbyggnad till befintlig förskolebyggnad, Grynmalaregården, med totalt sex avdelningar eller en ny förskolebyggnad, med sex avdelningar.
  • En ny transformatorstation.
  • Varsamhetsbestämmelser för Grynmalaregårdens förskolebyggnad.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-09
Plankartan med illustration 2019-08-09
Granskningsutlåtandet 2019-08-09

Granskningshandlingar 2

Planbeskrivningen 2019-05-17
Plankartan med illustrationer 2019-05-17
Granskningsutlåtandet 2019-05-17
Underrättelsen 2019-05-23

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-10-15
Plankartan med illustration 2018-10-15
Underrättelsen 2018-10-18

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med illustration 2018-04-06
Underrättelsen 2018-05-03

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Mathiasson

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/11-2014

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se