Gatehusen 5

Östratornsvägen 55

PÄ 07/2018i

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.  

Planen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för förskola inom befintlig byggnad med bostadsändamål samt möjlighet till att komplettera med en mindre utbyggnad. Vidare är syftet att rusta upp och bevara de kulturhistorisk värdefulla detaljerna på befintlig byggnad.

Planförslaget innefattar:

  • Förskole- och bostadsändamål
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse
  • Rivningsförbud för befintlig bebyggelse
  • Byggrätt för tillbyggnad om maximalt 150 kvadratmeter
  • Bevarande av träd och reglering för trädgård och gårdsyta.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Antagandehandlingar

Plankarta med illustration 2019-11-08
Planbeskrivning 2019-11-08
Granskningsutlåtande 2019-11-08
PM Parkering 2019-09-19

Granskningshandlingar 2

Planbeskrivningen 2019-03-18
Plankartan med illustration 2019-03-18
Granskningsutlåtandet 2019-03-18
Underrättelsen 2019-03-20

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-01-18
Plankartan med illustration 2019-01-18
Underrättelsen 2019-01-23

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-09-07
Plankartan med bestämmelser 2018-09-07
Underrättelsen 2018-09-12

 Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/07-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se