Gasverket 6

Trollebergsvägen-Gasverksgatan

PÄ 02/2018a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.
Detaljplanen har varit på granskning. Sista dag för att lämna synpunkter var den 16 december 2019. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att pröva kontors- och centrumändamål inom hela Gasverket 6. Detta innebär både i befintliga volymer mot Trollebergsvägen/ Gasverksgatan och en igenbyggnation av det som idag är fastighetens gård.

Huvudidén med planen är att bevara den befintliga byggnadsstrukturen och samtidigt möjliggöra utveckling inom denna. Historiskt har byggnaderna mot Trollebergsvägen och Gasverksgatan skärmat verksamheten på baksidan mot staden ute på gatan. Planen gör en nytolkning av detta förhållningssätt genom att bevara befintliga byggnader mot gatorna och tillåta kontorsverksamhet bakom dessa.

Planförslaget innefattar:

  • Byggrätt för befintliga byggnader längs Trollebergsvägen och Gasverksgatan.
  • Byggrätt på gården, med en höjd som är lika med de befintliga byggnadernas.
  • Byggrätt i sydvästra delen av fastigheten med en totalhöjd som är två meter högre än befintliga byggnader
  • Rivningsförbud, utformnings- och varsamhetsbestämmelser för att skydda värden i befintliga byggnader läng Trollebergsvägen och Gasverksgatan.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-28
Plankartan med illustration 2019-11-28
Samrådsredogörelsen 2019-11-28
Underrättelsen 2019-11-29

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-06
Plankartan med illustration 2019-09-06
Underrättelsen 2019-09-09

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/02-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se