Kvarteret Galten vid Mårtenstorget

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund.

PÄ 30/2010

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 26 oktober, 2020. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Syftet är att möjliggöra bebyggelse med högt markutnyttjande för handel, service, kultur, skola och boende, allmän parkering i garage, en attraktiv mötesplats på allmän plats, hållplatser för regionbuss, tillräckliga friytor för Vårfruskolan samt att skydda och utveckla den kulturhistoriskt intressanta bebyggelse som avses bevaras.

Mer om planförslaget och alla handlingar.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/30-2010