Galgevången 1:20 m.fl., del av

(Fader Bergs väg)

PÄ 31/2013

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 21 september, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse och därtill hörande bil- och cykelparkering samt vistelseytor inom planområdet.

Tre punkthus i vardera fyra våningar förslås på platsen. Angöring med biltrafik sker från norr medan angöring för gång- och cykeltrafik möjliggörs från fler håll. Närmast Tornavägen placeras biluppställningen i form av carportar, vilka även till viss del fungerar som bullerskydd till innanför liggande bostadshus.

I planförslaget ingår:

  • Bostäder i fyra våningar.
  • Centrumverksamhet.
  • Allmän platsmark i form av park och gata.

Karta som visar var planområdet ligger 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-05-11
Plankartan med illustration 2018-05-11
Underrättelsen 2018-06-14

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/31-2013

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se