Galgevången 1:20 m.fl., del av

(Fader Bergs väg)

PÄ 31/2013

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 maj, 2021. Nu bearbetas planförslaget inför antagande. 

Planens syfte är att pröva platsens lämplighet för bostadsbebyggelse och därtill hörande bil- och cykelparkering, samt vistelseytor genom att uppföra bostäder på mark som idag utgörs av allmän platsmark. Bostäderna föreslås uppföras som flerbostadshus i fyra - fem våningar.

Karta som visar var planområdet ligger 

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2021-04-09
Plankartan med illustration 2021-04-09
Samrådsredogörelsen 2021-04-09
Underrättelsen 2021-05-06

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-05-11
Plankartan med illustration 2018-05-11
Underrättelsen 2018-06-14

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/31-2013