Dirigenten 1 m fl, del av

Scheelevägen - Forskarparken - Tunavägen

PÄ 16/2016a
Planprocessen

Planen har varit på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 20 juni 2019. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Efter granskning 4 december – 18 december 2018 har användningen P samt PECK ändrats till PE1. Bestämmelsen om kryssad mark under Begränsningar av markens bebyggande har justerats och en ny bestämmelse ej parkering har lagts till.  På plankartan har även bestämmelserna v2, v3 och v4 omformulerats och lägstahöjden på skydd mot trafikbuller regleras nu i bestämmelsen skydd istället för i en separat höjdbestämmelse. Dessutom har ett antal ändringar i planbeskrivningen gjorts gällande befintlig ledning i Scheelevägen, dagvattenutredning, skyfallsutredning på kvartersmark och riskutredning. Ändringarna av planförslaget är inte sådana att de förändrar detaljplanens avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsbyggnadskontoret har ändå valt att göra en andra granskning (granskning 2) för att säkerställa att övriga myndigheter och förvaltningar delar den bilden.

Detaljplanens syfte är att inom del av Dirigenten 1 m.fl. pröva lämpligheten av nya byggrätter för kontor, centrumverksamhet, hotell, vård, bostäder och parkeringshus. I Forskarparkens förlängning föreslås nytt entrétorg med huvudentréer till Medicon Village.

I planförslaget ingår:

  • Bostäder, centrumverksamhet och kontor i upp till 7 våningar.
  • Kontor och hotell i upp till 17 våningar.
  • Kontor och vård i upp till 9 våningar.
  • Parkeringshus med möjlighet till inbyggd nätstation.
  • Entrétorg på kvartersmark, allmänt torg och gata.
  • Dagvattendamm på parkmark.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar 2

Planbeskrivningen 2019-05-27
Plankartan med illustration 2019-05-27
Granskningsutlåtandet 2019-05-27
Underrättelsen 2019-05-28

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-30

Plankartan med illustration 2018-11-30

Underrättelsen 2018-12-03

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-03-02

Plankartan med illustration 2018-03-02

Underrättelsen 2018-03-23

Frågor besvaras av planarkitekt Katarina Meier

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/16-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se