Dirigenten 1 m fl, del av

Scheelevägen - Forskarparken - Tunavägen

PÄ 16/2016a
Planprocessen

Planen har varit på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 18 december 2018. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att inom del av Dirigenten 1 m.fl. pröva lämpligheten av nya byggrätter för kontor, centrumverksamhet, hotell, vård, bostäder och parkeringshus. I Forskarparkens förlängning föreslås nytt entrétorg med huvudentréer till Medicon Village.

Målet är att helhetsmiljön ska bli mer stadsmässig och välkomnande. Scheelevägen föreslås bli en stadsgata med bostäder på ömse sidor.

Nya bostäder skyddas från trafikbuller med hjälp av ett nytt parkeringshus längs fastighetsgränsen i öster mot E22. Norr om bostäderna föreslås ny byggrätt för kontor, centrumverksamhet och vård. Kring nytt entrétorg föreslås lokaler i bottenvåningarna, som öppnar sig ut mot torget, gärna med uteserveringar. I anslutning till torgets östra sida föreslås en ny byggrätt för hotell och kontor i upp till 17 våningar.

I planförslaget ingår:

  • Bostäder, centrumverksamhet och kontor i upp till 7 våningar.
  • Kontor och hotell i upp till 17 våningar.
  • Kontor och vård i upp till 9 våningar.
  • Parkeringshus med möjlighet till inbyggd nätstation.
  • Entrétorg på kvartersmark, allmänt torg och gata.
  • Dagvattendamm på parkmark.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-30

Plankartan med illustration 2018-11-30

Underrättelsen 2018-12-03

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-03-02

Plankartan med illustration 2018-03-02

Underrättelsen 2018-03-23

Frågor besvaras av planarkitekt Katarina Meier

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/16-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se