Dirigenten 1 m fl, del av

Scheelevägen - Forskarparken - Tunavägen

PÄ 16/2016a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Byggnadsnämnden behandlade detaljplanen vid sammanträde den 17 oktober 2019. Förslaget godkändes och har lämnats över till kommunfullmäktige. De kommer preliminärt att behandla ärendet den 19 december 2019.

Detaljplanens syfte är att inom del av Dirigenten 1 m.fl. pröva lämpligheten av nya byggrätter för kontor, centrumverksamhet, hotell, vård, bostäder och parkeringshus. I Forskarparkens förlängning föreslås nytt entrétorg med huvudentréer till Medicon village.

I planförslaget ingår:

  • Bostäder, centrumverksamhet och kontor i upp till 7 våningar.
  • Kontor och hotell i upp till 17 våningar.
  • Kontor och vård i upp till 9 våningar.
  • Parkeringshus med möjlighet till inbyggd nätstation.
  • Entrétorg på kvartersmark, allmänt torg och gata.
  • Dagvattendamm på parkmark.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-04
Plankartan med illustration 2019-10-04
Granskningsutlåtandet 2019-10-04

Granskningshandlingar 2

Planbeskrivningen 2019-05-27
Plankartan med illustration 2019-05-27
Granskningsutlåtandet 2019-05-27
Underrättelsen 2019-05-28

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-30

Plankartan med illustration 2018-11-30

Underrättelsen 2018-12-03

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-03-02

Plankartan med illustration 2018-03-02

Underrättelsen 2018-03-23

Frågor besvaras av planarkitekt Katarina Meier

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/16-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se