Carl Holmberg 5

(Bantorget 4)

PÄ 29/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.
Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 16 december, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utöka befintlig byggrätt inom Carl Holmberg 5 och därmed möjliggöra för en tillbyggnad som samspelar med omgivande miljöer och kulturhistoriska värden i centrala Lund. Den utökade byggrätten föreslås även innefatta byggnadens bottenplan så att befintlig butikslokal kan utökas mot gården, vilket ger en ljusare och mer ändamålsenlig innergård.

Karta som visar var planområdet ligger 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-19
Plankartan med illustration 2019-11-19
Underrättelsen 2019-11-22

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/29-2017