Bytarebacken 39 m.fl.

Bangatan 10

PÄ 31/2016a

Planprocessen

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 18 december, 2017. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av en utökad byggrätt för hotell och centrumverksamhet inom del av Bytarebacken 39 och del av Innerstaden 2:1. Byggrätt föreslås på innergården i anslutning till befintligt hotell.

I planförslaget ingår:

  • en mindre andel byggfri mark (prickmark) i kvarteret övergår till byggrätt för centrumverksamhet.
  • ny byggrätt för hiss och skärmtak inne i kvarteret.
  • Utökning av befintlig lastzon i kvarteret och möjlighet till uppförande av bullerplank eller bullerskyddande mur.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2017-11-30
Plankartan med illustration 2017-11-30
Underrättelsen 2017-12-01

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-10-02
Plankartan med illustration 2017-10-02
Underrättelsen 2017-11-01

Frågor besvaras av planarkitektKatarina Meier

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/31-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se