Blekhagen 6 - Stora Tomegatan 7 A-B

(Stora Tomegatan 7 A-B)

PÄ 10/2017a

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 15 mars, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syftar till att pröva bostads- och centrumändamål som användning i hela fastigheten, en ny byggrätt i fastighetens norra del samt att motverka negativ påverkan på kulturmiljön och därmed på de allmänna gaturummen.  

Huvudidén med planen är att bevara den befintliga strukturen och samtidigt möjliggöra utvecklingar inom denna.

Planförslaget innefattar:

  • Byggrätt för befintlig bebyggelse med mindre justeringar mot befintliga  höjder.
  • Byggrätt för att sammanbinda de befintliga volymerna.
  • Rivningsförbud, utformnings- och varsamhetsbestämmelser för att skydda värden i den befintliga bebyggelsen.

Karta som visar var planområdet ligger 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-02-04
Plankartan med illustration 2019-02-04
Underrättelsen 2019-02-20

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Hansson

Faktaansvarig: Stadsarkitektkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/10-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se