Blekhagen 6

(Stora Tomegatan 7 A-B)

PÄ 10/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är överklagad.

Detaljplanens syftar till att pröva bostads- och centrumändamål som användning i hela fastigheten, en ny byggrätt i fastighetens norra del samt att motverka negativ påverkan på kulturmiljön och därmed på de allmänna gaturummen.  

Huvudidén med planen är att bevara den befintliga strukturen och samtidigt möjliggöra utvecklingar inom denna.

Planförslaget innefattar:

  • Byggrätt för befintlig bebyggelse med mindre justeringar mot befintliga höjder.
  • Byggrätt för att sammanbinda de befintliga volymerna.
  • Rivningsförbud, utformnings- och varsamhetsbestämmelser för att skydda värden i den befintliga bebyggelsen.

Karta som visar var planområdet ligger 

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-01-10
Plankartan med illustration 2020-01-10
Granskningsutlåtandet 2020-01-10

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-23
Plankartan med illustration 2019-10-23
Samrådsredogörelsen 2019-10-23
Underrättelsen 2019-10-31 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-02-04
Plankartan med illustration 2019-02-04
Underrättelsen 2019-02-20

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/10-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se