Stångbys kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöunderlaget är en del av planeringsunderlaget för utvecklingen av Stångby. I kulturmiljöunderlaget sammanfattas och tydliggörs kulturmiljövärdena i Stångby stationssamhälle och omgivande landskap. Planeringsunderlaget verkar för att ny bebyggelse kan tillkomma utan att kulturvärden påverkas negativt.

Kulturmiljöunderlaget ska också öka kunskapen om kulturmiljön i Stångby stationssamhälle inför den planerade expansionen och ge kunskap om ortens historia och hur denna kommer till uttryck i den fysiska miljön.

Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se