Nya detaljplaner

Stångby väster II

Detaljplanen, Stångby väster II, möjliggör ny bostadsbebyggelse. Det är även planerat för mellan- och högstadieskola, förskola, en stor park, närservice och dagvattenanläggning som är tänkt tjäna hela Stångbys befolkning.

Detaljplanen för Stångby 5:28 (Stångby Väster II), vann laga kraft sommaren 2017

Planförslaget innefattar:

  • blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 750 nya bostäder. Bostadsbebyggelsen inkluderar bland annat ett äldreboende.
  • en mellan- och högstadieskola samt en förskola.
  • ett allaktivitetshus innehållandes bl.a. mellan- och högstadieskolans specialsalar.
  • möjlighet till kommersiell och social service i bottenvåningar.
  • ny torgbildning som en del av Stångbys centrumstråk.
  • nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.
  • en stor park mitt i byn för alla Stångbys invånare.
  • ett upplevelsestråk med fördröjning av dagvattnet.
  • bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

>planbeskrivning
>plankarta med planbestammelser
>illustrationsplan

Stångby Öster II

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:8 ligger öster om järnvägsspåret och berör även stationsområdet. Samråd är planerat under hösten 2017.

Arbetsskisser, uppdaterade 160823

Stångby Vångar

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:18 ligger söder om Örtoftavägen och berör bland annat den före detta Stångbyanstaltens tomt. Tidsplan för detaljplanen är ännu inte framtagen.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se