Stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund.

Pristagare för 2019 − Grand Hotels verandor och Bantorget

Lunds stadsbyggnadspris för 2019 går till en av Lunds allra finaste mötesplatser. Skaparna av Grands nya verandor och Bantorgets ombyggnad prisas tillsammans för en plats präglad av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

Bantorget med Grand i bakgrunden, kvällstid Foto: Kasper Dudzik

Foto: Kasper Dudzik

Grand Hotels tillbyggnad med nya verandor stod klar till sommaren 2017 och har sedan dess bidragit till en känsla av liv och rörelse och berikat platsen framför hotellet. Det är Mats Molén på Fojab som har ritat verandorna i glas, kopparplåt och granitsockel .

Året därefter var också Bantorgets nya utformning klar, ett torg som med ny vattenkonst och belysning, omsorgsfullt lagd gatsten och härliga sittplatser tagits till Lundabornas hjärta. Torget har blivit en grön oas i stadsvimlet som knyter ihop stationsområdet med övriga stadskärnan. 

Juryns motivering

”Lunds stadsbyggnadspris 2019 tilldelas Grand Hotels verandor samt ombyggnaden av Bantorget!

En av Lunds ikoniska byggnader har tillförts nya verandor som synliggör liv och rörelse på Grands bottenvåning. Arkitekten har med varsam och säker hand adderat ett modernt tillskott till hotellet, med stor respekt för byggnadens kulturhistoriska värden och med tydligt mål att berika Bantorget.

Bantorgets omdaning stärker mötet med verksamheterna kring torget. Tydliga rörelsemönster har tillskapats och inbjudande vistelseytor har lagts till. Den nya möbleringen ger god funktion och skönhetsvärden som knyter an till platsens historiska arv och fontänen utgör ett vackert blickfång som kopplar ihop platsen med övriga stadskärnan.

Ett framgångsrikt stadsbyggnadsprojekt är beroende av lyhörda beställare. Grand Hotel har på ett ambitiöst sätt medverkat till en lyckad helhet. De nya verandorna, torgserveringen, sittplatser i sockelvåningen och öppna glaspartier gör att hotellets inre sätts i samspel med torgets publika funktion.

Juryn vill särskilt lyfta fram vikten av hur inblandade parter krokat arm med målsättning att finna en gemensam gestaltning som tillför stora mervärden till staden. Här kan man njuta av vacker arkitektur, myllrande folkliv, porlande vatten och pianomusik.

Kort sagt- Arkitektur för alla sinnen!

Varma gratulationer till Mats Molén på Fojab, Tekniska förvaltningen i Lunds kommun samt Grand Hotels VD Maria Paulsson."

Om Lunds stadsbyggnadspris

Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund.1990 delades priset ut för första gången. Det har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-års-jubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är ”premiera arkitekter eller andra byggaktörer, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid ska särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, skönhetsvärden, väl gestaltad livsmiljö och god funktion”.

Prissumman är på 30 000 kronor. 

Endast vinnande förslag offentliggörs. Juryn kan avstå från att dela ut priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsbyggnadspris