Södra Råbylund

Området Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När området är färdigbyggt kommer det att bo drygt 4500 personer i Södra Råbylund.

Visionsbild som visar framtidens Södra Råbylund, snett från ovan

Unikt för området är Råbysjön som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika. De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har familjerna ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret. 

Kartbild som visar hur etappindelningen börjar med etapp 1 i öster. Därefter kommer etapp 2 i mellersta Råbylund, etapp 3 norr i nordvästa delen och etapp 3 södra i sydvästra delen.

 

Utbyggnadsetapper

Södra Råbylund Etapp I

Området är i stort färdigbyggt och det kommer att finnas cirka 170 radhus och även en för- och grundskola.

Södra Råbylund Etapp II

Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart är klara för inflytt. När området är klart finns här cirka 500 bostäder i radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III norr

Detaljplanen innehåller drygt 500 bostäder, de flesta i flerbostadshus men det kommer preliminärt även bli några några parhus.  I området planeraras det också för en mindre park. Planen har vunnit laga kraft och området kommer att byggas successivt med preliminär start 2021. 

Södra Råbylund Etapp III söder

Området ska få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och en mindre andel kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder.

En skola (F-3) med idrotts- och gymnastikhall placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön. Tanken är också att synliggöra dagvatten genom att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med ett kanalstråk där merparten av den nya bostadsbebyggelsen planeras vända sig mot kanalstråket. Det planeras också för handel i området, i närheten av kollektivtrafik. 

Planen har vunnit laga kraft och området kommer att byggas successivt med preliminär start 2022. 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sodrarabylund