Södra Råbylund

Området Södra Råbylund har kommit lite mer en halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur.

illustartioen av Södra Råbylund med Råbysjön närmast

Unikt för omårdet är Råbysjön som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika.De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har familjerna ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret.

Karta över de olika utbyggnadsetapperna

Utbyggnadsetapper

Södra Råbylund Etapp I: Området är snart färdigbyggt och då finns här cirka 200 radhus samt för- och grundskola.

Södra Råbylund Etapp II: Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart klara för inflytt. När området är klart finns här cirka 500 bostäder i radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III norr: Detaljplanen går ut på samråd i december och innehåller cirka 500 bostäder iflerbostadshus men även några parhus. Detaljplanens handlingar publiceras här i början av december.

Södra Råbylund Etapp III södra: Den 19 april beslutade Byggnadsnämnden om samråd för detaljplanen som kommer vara ute för synpunkter från den 7 maj till den 2 juli 2018. Området föreslås få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och en mindre andel kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder. Den skola (F-3) med tillhörande idrottshall, som tidigare planerades på etapp I, föreslås nu istället placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön. Tanken är också att synliggöra dagvatten genom att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med ett kanalstråk där merparten av den nya bostadsbebyggelsen planeras vända sig mot kanalstråket. Detaljplanens handlingar publiceras här i  maj.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sodrarabylund

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se