Nöbbelöv utvecklas

Lunds kommun har tagit fram ett förslag till planprogram som visar hur Nöbbelöv på lång sikt kan få flera hundra nya bostäder, bland annat genom att man samlar parkering på ett effektivare sätt och strukturerar grönskan annorlunda. Tillsammans kan det utveckla Nöbbelöv till en stadsdel med mer karaktär och service.

Visionsbild för Nöbbelöv, flygbild snett från sidan

llustration som visar förslaget till planprogram. De vita husen finns inte idag, deras placering och höjd är bara skisser för att visa ungefär hur många nya bostäder och verksamheter det kan bli.

Att området ska göras tätare med mer bostäder är sedan tidigare bestämt i Lunds översiktsplan. Förslaget till planprogram visar hur majoriteten av de nya husen kan ligga längs med Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen. Det kommer att finnas plats för både flerfamiljshus, radhus och parhus, men exakt var det ska vara vad är ännu för tidigt att säga något om.

Tanken är att Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen ska bli stadsgator så att hastigheten blir lägre och gatorna blir tryggare även för de som går och cyklar.

Förslaget visar också hur tre-fem så kallade mobilitetshus kan byggas på strategiska platser i området. I mobilitetshusen ska det finnas plats för vanlig bilparkering, men också annan service till exempel bilpooler och cykelservice.

Förslaget i sin helhet (PDF, 16 MB)

Samråd och synpunkter

Under samrådet kom det in ungefär ett hundra yttranden, de allra flesta från privatpersoner som bor i området.

Många har uttryckt en oro för att Nöbbelövs gröna karaktär ska försvinna och man vill att de stora träden ska bevaras i större utsträckning. Samtidigt är det också flera som uttrycker en förståelse för att vi behöver fler bostäder i Lund och att även Nöbbelöv behöver bli tätare.

Parkeringsfrågan är stor och delar i viss mån de boende. En del tycker att det är smart att samla parkeringen och ser fördelarna som till exempel utökad service till cyklister. Andra vill ha kvar de befintliga parkeringarna och lyfter bland annat tillgängligheten för de som har svårt att gå längre sträckor.

Det är också skilda uppfattningar om torget och om man ska hitta en ny placering för det. De allra flesta efterfrågar dock mer service till Nöbbelöv och nämner bland annat bibliotek, apotek, frisör, restaurang och café.

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget var den 31 mars 2020. 

Tidplan

Efter samrådet startar nu arbetet med att sammanställa och analysera alla synpunkter. Synpunkterna ska vägas mot varandra, vi kommer att besvara dem i en samrådsredogörelse och se hur vi kan justera förslaget utifrån dem. Planprogrammet kommer sedan att bearbetas innan byggnadsnämnden tar slutlig ställning till det, preliminärt i början av 2021. Eftersom det är ett planprogram, inte en detaljplan, kommer det inte att vara någon granskning. 

Planprogrammet är ett första steg i det som sedan ska bli flera nya detaljplaner för området, dessa planer uppskattas vara aktuella för samråd tidigast under 2021.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/planeringnobbelov