Mötesforum väster om centralstationen

Precis väster om Lunds centralstation planerar vi för ett nytt mötesforum. Just nu tittar vi på hur platsen och huset kan utformas för att det ska bli bra för så många som möjligt. Först om några år kan det bli aktuellt att börja bygga.

Tanken är att den nya byggnaden ska rymma främst kongress och hotell, men det kan också bli kontor och eventuellt bostäder på platsen. Åtminstone en del av den nya byggnaden kan vara i samma höjd som flera av de andra institutionsbyggnaderna som på senare tid vuxit fram på väster, till exempel kommunhuset Kristallen och nya tingsrätten. Den totala ytan föreslås vara upp till 30 000 kvadratmeter BTA (bruttoarera), vilket är lite mer än vad man har angav i ramprogrammet för stationsområdet från 2015. 

Platsen för det nya mötesforumet är där Lunds gamla tingsrätt låg. 

En mötesplats anpassad till sin omgivning

En viktig utgångspunkt i planeringen är att helheten och mötet med omgivningen ska bli bra. I arbetet med detaljplanen kommer man särskilt att titta på hur den nya byggnaden kan samspela med Klosterkyrkan. Man ska också undersöka hur den gamla tingsrätten kan bevaras och integreras i den nya byggnaden.

Meningen är att mötesforumet ska byggas av företaget Skanska, kommunens roll är alltså att göra det förberedande jobbet, till exempel ta fram den detaljplan som krävs och senare bevilja bygglov. Kommunen kommer också  planera och bygga till exempel gröna platser och gator runt om.

Möjlighet att påverka

Under våren 2021 arrangeras ett parallellt arkitektuppdrag. De olika förslagen kommer att presenteras för Lundaborna, bland annat här på webben. Det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på de olika förslagen och synpunkterna arbetas in och vägs mot vad olika specialistkompetenser har tyckt om förslagen i det utlåtande som bedömningsgruppen ger. Utlåtandet förankras i byggnadsnämnden inför det fortsatta arbetet.

När ett förslag till detaljplan så småningom är klart blir det först samråd och lite senare en granskning, vid båda tillfälle kan du lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om planprocessen

Preliminär tidplan

2020

Under året beslutade kommunen att reservera en bit mark åt företaget Skanska. 

Kommunen bestämde också en del ramar för hur platsen ska utformas.  

Skanska anordnar ett parallellt uppdrag där tre arkitektkontor tar fram förslag på hur mötesforumet kan se ut. I uppdraget ligger att redogöra både för hur huset kan se ut inuti och hur byggnaden kan upplevas utifrån.

2021

Våren – utställning av de olika förslagen och möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen kommer att ha en roll i bedömningen av förslagen.

Juni – byggnadsnämnden tar ställning till om något av förslagen kan vara utgångspunkten för arbetet med en ny detaljplan.

Arbete med detaljplan

2022

Första kvartalet – samråd för ny detaljplan, möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Fortsatt arbete med detaljplan, bearbetning och förfining

Fjärde kvartalet – granskning av ny detaljplan, ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

2023

Andra kvartalet - beslut om ny detaljplan och laga kraft

Tredje kvartalet – byggstart för byggnad och efter det även för gator, gröna ytor med mera.

Observera att särskilt de senare delarna av tidplanen bara är uppskattningar.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/motesforum