Tidplan

Preliminär tidplan för när det är byggstart för de olika delarna runt Lund C.

2017-2018

Ett stort steg togs 2017 då fyra arkitektkontor tog fram olika förslag på hur den nya centralstationen kan se ut. Under 2017 bestämdes också hur Clemenstorget skulle se ut.

I början av 2018 avgjordes det att Elding Oscarson/C.F. Møller Architects arbetar vidare med utformningen.

Under den här perioden tog vi fram nya detaljplaner som bygger vidare på ramprogrammet för området.

2019

Den första etappen av Clemenstorget började byggas om i början av 2019, det är den delen där spårvägshållplatsen finns.

2020

Etapp ett av ombyggnaden av Clemenstorget blev färdig i juni 2020. Här kan du läsa mer om Clemenstorget.

Tidplanen för Lund C och stationsområdet omvandling är inte bestämd. Det vi vet är att ombyggnaden behöver ske i etapper, till exempel tror vi att delen väster om spåren behöver vara klar för att vi ska kunna bygga om Bangatan och stänga den för biltrafik.

För att öka kunskapen om både en lösning ovan mark och en underjordisk lösning när det gäller spåren genom Lund, har Lunds kommun utfört en egen förstudie. Förstudien - som blev klar den 14 april 2020 - utgör ett underlag till kommunens ställningstaganden i Trafikverkets lokaliseringsutredning för hur och var den nya stambanan ska anläggas.

Här kan du läsa mer om förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”.

Ännu finns inget beslut ifall järnvägen och stationen ska byggas ovan eller under mark. Därmed finns heller ingen fastslagen tidplan för Lund C, vilket gör det svårt att säga något om byggstart. I arbetet med att ta fram detaljplan kommer det under det så kallade samrådet och granskningen att finnas möjlighet att tycka till om förslaget.