Synpunkter från samrådet 2015

Under samrådstiden (2015) var det närmare 150 sakägare, remissinstanser och andra intressenter som hörde av sig med synpunkter på förslaget till ramprogram.

Alla synpunkter har analyserats och många av dem kommer att få påverkan kring hur vi jobbar vidare med området runt Lund C. 

Här redogör vi för tio av de vanligaste synpunkterna och hur vi har resonerat kring dem. 

Lokföraregatan 

– trafik, förtätning och utformning

Många synpunkter har rört trafikförsörjningen och utformningen av Lokföraregatan. Gatan har bedömts som mest lämplig att försörja Lund C när Bangatan stängs. Gatans närhet till stationen skapar en orienterbarhet och tillgänglighet som behövs.

Lokföraregatan ska kopplas till Västra stationstorget, däremot kommer denna kopplings exakta utformning kvarstå att pröva i fortsatt detaljplanering och projektering.

Parkeringsstrategi kring stationen

En övergripande parkeringsstrategi har efterfrågats. Ett förtydligat underlag rörande parkeringssituationen runt Lund C har därför tagits fram och presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Påverkan på övergripande trafiknätet

De övergripande studier som utförts över trafiknätet visar på att en stängning av Bangatan får acceptabla konsekvenser för omkringliggande gatunät. Den nya tillfarten längs Lokföraregatan innebär att trafiken på gatan ökar flerfaldigt, men det bedöms acceptabelt med hänsyn till det centrala läget vid landets tredje största järnvägsstation.

Cykelgaragets lämplighet

Cykelgaragets utformning blir ett område som måste prioriteras och fördjupas avsevärt i framtida projektering. Garaget står inför en rad utmaningar och ambitionen är att det ska vara en självklar del av stationsmiljön med god tillgänglighet och utbredd användning.

Arkeologiska utredningar

Länsstyrelsen har väckt frågan om hur ett genomförande av cykelgaraget under Clemenstorget/Bangatan kan komma att påverkas av de arkeologiska utgrävningar som förväntas vara nödvändiga.

En detaljerad tidplan kommer att utarbetas mot bakgrund av vilka arkeologiska och tekniska utredningar som behöver framtas. Det är möjligt att det får påverkan på hur den exakta tidplanen för utbyggnaden utformas.

Nedgrävd station

Ramprogrammet redovisar en möjlig struktur för att i framtiden förlägga järnvägen under mark. Detta har preliminärt visat sig vara dyrt och komplicerat. Ramprogrammets huvudsakliga inriktning är att hantera de utmaningar stationsområdet står inför genom åtgärder ovan mark.

Anpassning till Sverigeförhandlingen

Ramprogrammet har visats vara fullt kompatibelt med de tekniska krav som ställs i samband med Sverigeförhandlingen och införande av höghastighetståg. En specifik utredning har framtagits under arbetets gång för att granska kapaciteten. En aspekt som påpekas är att prognoserna som presenteras i ramprogrammet bör skrivas upp från 70 000 resenärer per dag år 2030 till cirka 80 000. Detta är fullt hanterligt inom föreslagen struktur.

Sverigeförhandlingen ställer inga krav på att järnvägen ska vara nedgrävd.

Exploateringar i området

- till exempel kongressanläggning, intrång i Bjeredsparken och utveckling av Bantorget 

Ramprogrammet har föreslagit potentiella exploateringsmöjligheter i och omkring stationsområdet. Dessa har studerats utifrån omkringliggande kulturmiljö, läge och bidrag till stadsliv och handel. Det har gjorts avvägningar rörande vilka värden som kan vara lämpliga att tillvarata kontra hur stor exploateringen ska vara.

Med hänsyn till stationens läge, och omfattningen av projektet har ställningstaganden gjorts där det föreslås en tät bebyggelse på tillgängliga platser.

Alternativa förslag

Eftersom det har inkommit flera alternativa utformningsförslag har idéer väckts kring stationsanläggningens arkitektur. Ramprogrammet föreslår inte några specifika utformningslösningar, utan öppnar för att pröva alternativ arkitektur i framtida tävlingar och parallella uppdrag. Däremot bedöms den grundläggande strukturen som föreslås i ramprogrammet vara robust.