Nya metoder ska få Clemenstorgets träd att fortsätta må bra

20 mars, 2018

Ombyggnaden av Clemenstorget är central i utvecklingen av Lunds stationsområde. Torget är också en betydelsefull mötesplats i stadskärnan. Mycket arbete görs för att träden på torget ska ha goda förutsättningar.

Ombyggnaden av torget är första steget i utbyggnaden i enlighet med det antagna ramprogrammet för Lund C. Torget ska få ett helt nytt attraktivt utseende med flera funktioner och ett aktivt folkliv. Genom närheten till centralstationen och till spårvagnshållplatsen får Clemenstorget stor betydelse som entré till Lund.

Gestaltningen bygger på förslaget ”Kontrapunkter” från White arkitekter som 2014 vann tävlingen om utformningen av Clemenstorget och Bangatan.

Extra insatser planeras för träden

Gestaltningsmässigt är de karaktärsfulla träden på Clemenstorget mycket viktiga. Så kommer det att vara även i den nya gestaltningen av torget och mycket tid läggs ner på att skapa goda förhållanden för nyplanterade och gamla träd.

I vecka 12-14 mjukstartar etapp 1 genom att vissa träd flyttas i anslutning till spårvagnshållplatsen.

Den nya höjdnivån på torget kommer att ligga något över dagens. Detta beror på att rotsystemen idag är ytliga. För att avlasta marktrycket på rötterna utreds nu flera alternativ som ska minska belastningen eller ta bort belastningen helt för de träd som blir kvar. Geonät eller avlastningsgaller är de alternativ som nu främst diskuteras.

Förutom den avlastande konstruktionen görs flera andra saker. Träden får större sammanhängande planteringsgropar än idag. Stenmjölsytorna får en inblandning av pimpsten för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Det utreds också ifall större träd ska få särskilda luftbrunnar för att säkra syresättningen.

De flyttade träden har klarat sig bra i Vindarnas park

Träd som inte bedöms ha optimala förutsättningar efter ombyggnaderna eller är olämpligt placerade utifrån den nya gestaltningen, kommer att flyttas till Vindarnas park intill Max IV och Science Village i Brunnshög. Tre plataner samt fyra lindar kommer därför flyttas direkt nu under våren som är den bästa årstiden för flytt. Träden som flyttades från Clemenstorget till Vindarnas park i mars 2017 har klarat sig bra. Ytterligare en lind kommer att flyttas och senare ersättas med en ny platan i den nya torgnivån.

En platan i nordöstra delen av torget har visat sig vara död eller i mycket dåligt skick. Trädet kommer också att tas bort nu under våren.

Utbyggnadsetapper

Utbyggnaden av torget delas upp i etapper i väntan på beslut om hur det nya Lund C ska utformas i detalj. I etapp 1 omvandlas östra delen i enlighet med gestaltningsprogrammet. Anslutningar och tillgänglighet till torget och spårvägens hållplats säkras även i den del av torget som inte omfattas av etapp 1.

För att bibehålla en god standard för resenärer och andra besökare till torget kommer provisoriska lösningar för exempelvis gångvägar och cykelparkeringar att anordnas. Kostnaden för etapp 1 är beräknad till cirka 18 miljoner kronor.

De stora ombyggnadsarbetena på Clemenstorget startar sent under 2018 och kommer vara färdiga under 2019. Senare etapper är beroende av när den nya centralstationen kan förverkligas. Jernhusen och Lunds kommun samarbetar i planeringen inför byggstart som preliminärt beräknas ske 2021. 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se