Järnvägen och Lund

Järnvägsnätet i Sverige är hårt belastat och allt fler vill resa klimatsmart. Stora satsningar på järnväg görs nu både nationellt och regionalt. Lund ska växa hållbart och staden är involverad i flera av satsningarna. Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång: ny stambana mellan Hässleholm och Lund, Lund-Arlöv fyra spår samt ett nytt Lund C och stationsområde.

Ett lila pågatåg är på vi in till Lund C.

Dessutom pågår en förstudie som ska utreda kostnadsskillnaden för att lägga järnvägen i tunnel genom centrala Lund jämfört med nya spår i markplan. De olika projekten hänger ihop och påverkar varandra.

Arbetet med Lund C fortsätter under tiden som utredningen av ett tunnelalternativ pågår. Eftersom Lund har en ambition att växa och en väl fungerande kollektivtrafik är en grundförutsättning för detta, har bedömningen gjorts att kostnaderna för att avstanna arbetet med ramprogrammet i väntan på ett beslut om tunnel är små, jämfört med kostnaderna för att skjuta upp Lunds utveckling under ett antal år. Och om det blir en tunnel är den nerlagda kostnaden för fortsatt arbete på Lund C mycket små i förhållande till byggkostnaden för en tunnel.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/jarnvag

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se